زمين فروشي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ردیف

    منطقه

مترمربع

قیمت مترمربع

      توضیحات

1

   کلیور2

 630

1300000ریال  

   سند مالکیت

2

   کارآموزی

 201

1000000ریال

    دیوارکشی ؛ سند مالکیت

3

   سنگاچین

25000

150000  ریال

    یک طرف دیوار کشی

4

   کارآموزی

332

2000000ریال

    دیوار کشی ؛ سند مالکیت

5

   کلیور2

4000

1200000ریال

    دیوار کشی ؛ سند مالکیت

6

   کلیور1

560 

500000  ریال

    دیوار کشی ؛ سند مالکیت

7

روستای معاف

2000 

/ 0 نظر / 28 بازدید