مشاور املاک پارسا


 

          زمين فروشي

ردیف

    منطقه

مترمربع

قیمت مترمربع

      توضیحات

1

   کلیور2

 630

1300000ریال  

   سند مالکیت

2

   کارآموزی

 201

1000000ریال

    دیوارکشی ؛ سند مالکیت

3

   سنگاچین

25000

150000  ریال

    یک طرف دیوار کشی

4

   کارآموزی

332

2000000ریال

    دیوار کشی ؛ سند مالکیت

5

   کلیور2

4000

1200000ریال

    دیوار کشی ؛ سند مالکیت

6

   کلیور1

560 

500000  ریال

    دیوار کشی ؛ سند مالکیت

7

روستای معاف

2000 

2000      ریال

   سند مالکیت

8

   نامجو

800

1000000ریال

   سند مالکیت

9

  عباس آباد

330

1000000ریال

   سند مالکیت

10

  ساحل گیسوم

400

350000  ریال

   سند مالکیت

11

  کلیور1

3200

350000  ریال

   سند مالکیت

12

  سنگاچین

180

50000    ریال

   سند مالکیت ؛ پروانه ساختمان

13

  سنگاچین

180

50000    ریال

   سند مالکیت ؛ پروانه ساختمان

14

  سنگاچین

180

50000    ریال

   سند مالکیت ؛ پروانه ساختمان

15

  شهرک بهار

180

1200000ریال

   سند مالکیت ؛نیمه ساخت

16

  کاسپین

204

1700000ریال

   سند مالکیت

17

 پردیس

198

1300000ریال

   دیوار کشی ؛ سند مالکیت

18

  بشمن

250

400000  ریال

   دیوار کشی ؛ سند مالکیت

19

  بشمن

14000

90000    ریال

کاربری: استخرماهی, مرغ داری

 

 

 

 

 


شهروند مجازی